UZŅĒMUMU IZVĒRTĒŠANA UN ATTĪSTĪBA-BUSINESS DEVELOPMENT AND EVALUATION-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И ОЦЕНКА

Latvian

Procesu vadība
Uzņēmuma vadības procesu audits un izstrāde: biznesa vadība, mārketings un pārdošana, klientu apkalpošana, IT, personālvadība u.c.
Procesu un to savstarpējās mijiedarbības noteikšana un dokumentācija, procesu izpildes kritēriju (piemēram, efektivitāte, fleksibilitāte) un to mērīšanas metožu noteikšana, ieteikumu sagatavošana uzlabojumu ieviešanai un to ieviešanas metožu izstrāde.

Produktu attīstība
Atsevišķu produktu vai pakalpojumu attīstības stratēģija, pozicionējums, finanšu aprēķini u.c.
Produkta pamatojums, atbilstība tirgus prasībām un tendencēm, produkta priekšrocību noteikšana, konkurējošu produktu un aizstājējproduktu analīze un esošā produkta vieta tirgū, produkta virzīšana stratēģija tirgū, produkta finanšu aprēķini – ražošana un realizācija.
Skaidra veicamo aktivitāšu definēšana.

Iekšējā komunikācija
Darbinieku izglītošanas un motivēšanas stratēģija un kampaņas.
Darbinieku iesaistīšana uzņēmumā un lojalitātes veidošanā, jaunu darbinieku integrēšana, personāla profesionālas pilnveides plāna izstrāde, darbinieka spēju un prasmju izmantošana uzņēmuma attīstības labā, vienlaicīgi veidojot darbinieka karjeras izaugsmi, ideju un inovāciju kopīga attīstība, lēmumu pieņemšana.
Iekšējo negāciju novēršanas mehānisma izstrāde. Darbinieku iesaistīšana produktu testos. Motivācijas stratēģijas izstrāde uzņēmuma krīzes situācijās.

Biznesa kontaktu meklēšana
Sadarbības partneru meklēšana vietējā un starptautiskā mērogā. Uzņēmuma prezentēšana interneta vidē – biznesa kontaktu tīklos, sociālajos tīklos, atbalsta sniegšana uzņēmuma prezentēšanai klātienē – kontaktbiržās, darījumu cilvēku saietos, sevis prezentēšanas materiālu sagatavošana elektroniskā un papīra formā.

Procesu, mārketinga, produktu analīze
Esošās situācijas novērtēšana un ieteikumu izstrādāšana nākotnes uzlabojumiem, stratēģijas pilnveidošanai un darbības optimizēšanai.
Kur atrodas uzņēmums un kas ir paveikts? Tiek noteikta esošā situācija un nosprausti vairāki attīstības scenāriji.
Kur tas vēlas būt? Tiek analizēti uzņēmuma attīstības scenāriji.
Kas ir nepieciešams mērķu sasniegšanai? Ieteikumu un rīcības plāna izstrāde pēc vēlamā attīstības virziena noteikšanas. Izskaidrotas sasniegto rezultātu novērtēšanas metodes.

IT risinājumi
Konsultācijas, mājaslapu izstrāde, tekstu optimizēšana, tulkošana, SEO optimizācija un audits.
Piemērotu hostinga pakalpojumu un domēna izvēle.

English

Process management
Audit and design of company management processes: business management, marketing and sales, customer service, IT, personnel, etc.
Identification and documentation of processes and their interaction, setting process performance criteria (eg, effectiveness, flexibility) and their methods of measurement, recommendations for improvements and development of their implementation techniques.

Product development
Development strategy for individual products or services, positioning, financial calculations, etc.
Product substantiation, accordance to meet market demands and trends, determination of product benefits, analysis of competitive products and substitute products, products market place, product promotion strategy in the market, product financial calculations – production and distribution.
A clear definition of the activities to be carried out.

Internal communications
Employee training and motivation strategies and campaigns.
Involvement of employees in the company and in creation of loyalty, new employee integration, staff professional development plan, use of employee’s abilities and skills in corporate development, while creating employee career growth; common development of innovations and ideas, decision-making.
Design of internal negations prevention mechanism. Employee involvement in product tests. Development of motivational strategy for the company in crisis situations.

Search of business contacts
Search of cooperation partners locally and internationally. Company presentation on the Internet – business networking, social networks, support for the company’s presentation in person – contact exchanges, businessmen meetings, preparing self-presentation materials in electronic and paper form.

Analysis of processes, marketing, products
Assessment of the current situation and recommendations for future improvements, strategy development and the streamlining.
Where is the company and what has been done? Current situation is determined and a number of scenarios are set .
Where does it want to be? Analysis of company development scenarios.
What is necessary to achieve the objectives? Recommendations and action plan development after setting a desired direction for growth and development. Explained the assessment methods of results achieved.

IT solutions
Consulting, website design, text optimization, translation, SEO optimization and audit.
Suitable hosting service and domain choice.

Russian

Управление процессами
Аудита и дизайн управления процессами компании: управление бизнесом, маркетинг и продажи, обслуживание клиентов, ИТ, персонал и т.д.
Выявление и документирование процессов и их взаимодействия, выявление критериев эффективности процессов (например, эффективность, гибкость) и способы их измерения, подготовка рекомендаций по внесению улучшений и их методы реализации.

Разработка продукта
Развитие стратегии отдельных продуктов или услуг, позиционирование, финансовые расчеты и т.д.
Обоснование продукции, соответствие потребностям рынка и тенденций, определение преимуществ продукта, анализ конкурентных продуктов и товаров-заменителей и место продукта на рынке, стратегия продвижения продукта на рынке, финансовые расчеты продукта – производство и реализация.
Четкое определение необходимых мероприятий.

Внутренняя коммуникация
Обучение персонала и мотивационные стратегии и акции.
Вовлечение сотрудников в компанию и создание лояльности, интеграция новых работников, план профессионального развития персонала, использование умений и навыков работников в развитии компании, в то же время создание карьерного роста сотрудников, общее развитие инновацый и идей, принятия решений.
Разработка механизма предотвращения внутренних негаций. Вовлечение сотрудников в тестах продукции. Разработка мотивационных стратегий компании в кризисных ситуациях.

Поиск деловых контактов
Партнеры по сотрудничеству на местном и международном рынке. Презентация компании в Интернете – сети бизнес контактов, социальные сети, поддержка в представлении компании на месте – на контактных биржах, встречах предпринимателей, подготовка личных презентационных материалов в электронном и бумажном виде.

Анализ процессов, маркетинга, продуктов
Оценка текущей ситуации и рекомендации для будущих улучшений, усовершенствованию стратегии и оптимизации действий.
Где компания, и что было сделано? Определяется текущая ситуация и намечается ряд сценариев.
Где она хочет быть? Анализируются сценарии развития компании.
Что нужно, для достижения целей? Разработка рекомендаций и план действий по развитию в желаемом направлении. Разъяснение методов оценки достигнутыв результатов.

ИТ-решения
Консалтинг, разработка сайта, оптимизация текста, перевод, SEO продвижение сайта и аудит.
Выбор подходяших услуг хостинга и домена.

Call Us:+371 29285567