MĀRKETINGS UN PĀRDOŠANA-MARKETING AND SALES-МАРКЕТИНГ И СБЫТ

Latvian

Pilna servisa mārketings, pārdošanas veicināšana un sabiedrisko attiecību atbalsts.

Mārketinga vadības ārpakalpojums
Viss nepieciešamais veiksmīgai mārketinga stratēģijas izveidošanai un īstenošanai – mārketinga speciālistu vai mārketinga nodaļas darba ārpakalpojums.

Kopīga mērķu nospraušana, darbu uzsākšana un monitorēšana. Mērķauditorijas noteikšana, mediju plāna izstrāde, labāko komunikācijas kanālu ar klientiem atrašana, mārketinga aktivitāšu izvērtēšana. Mārketinga speciālistu trenēšana uzņēmumam vajadzībām.

Informācijas un darbu nodošana, izveidojot štata mārketinga nodaļu uzņēmumā.
Darba intensitāte vienojoties, noteikts stundu vai dienu skaits mēnesī.

Klientu attiecību pārvaldība (CRM vadība)
Konsultāciju atbalsts CRM sistēmas izvēlē, uzbūves loģikā, ikdienas lietošanas vadība. Ieteikumi CRM sistēmas izveidei/papildināšanai uzņēmumā.

Audits, snieguma novērtēšana un konsultācijas
Mārketinga un pārdošanas nodaļu darba, procesu, stratēģiju un plānu, kampaņu un darbinieku snieguma novērtēšana un konsultācijas. Ieteikumi snieguma uzlabošanai.
Novērtēšanas sistēmas ieviešana uzņēmumā turpmākai situācijas novērtēšanai un vājo punktu konstatēšanai.

Stratēģija
Mārketinga stratēģijas un plānu izstrāde esošam vai jaunam uzņēmumam.
Analīzes veikšana – tirgus situācija, patērētāju, partneru un konkurentu analīze, nišas meklēšana, SVID analīze.
Stratēģijas izstrāde – segmentu izvēle, pozicionēšana; preču, cenas, pārdošanas un komunikācijas stratēģijas izstrāde.
Rezultātu analīze, kontroles sistēmas izveide.

Sadarbības vadība ar Jūsu partneriem
Sadarbības vadība ar reklāmas, mediju, PR aģentūrām, tipogrāfijām, ražotājiem u.c. pārstāvot Jūsu uzņēmumu.
Labāko risinājumu atrašanai tirgū un pārstāvētajam uzņēmumam vēlamāko iznākumu sasniegšanai, izmantojot plašo kontaktu tīklu. Partneru sameklēšana,  līgumu noslēgšana, pasūtījumu apspriede un labāko risinājumu noteikšana.

Zīmolvadība
Zīmolu izveide no idejas (logo, vērtības un komunikācijas stratēģija) līdz zīmola izmaiņu vadībai.

Pārdošanas argumentācija
Jaunas pārdošanas argumentācijas izstrāde vai esošas argumentācijas uzlabošana, testēšana, darbinieku apmācības.

Sabiedriskās attiecības
Komunikācijas audits par noteiktu laika periodu, komunikācijas stratēģijas izstrāde.
Mediju attiecību vadība un konsultācijas, veicam klienta darbinieku sagatavošanu saziņai ar medijiem, kā arī nodrošinām mediju monitoringu un analīzi.
Profesionālo un sociālo tīklu uzturēšana (satura plānošana, rediģēšana, analīze, komunikācijas uzturēšana), krīzes komunikācija – atbalsts un risinājumi krīzes situāciju pārvarēšanai, u.c.

Reklāmas testi
Testi atpazīstamības, attieksmes, ievērošanas un pievilcības novērtēšanai. Rezultātu analīze un ieteikumu sagatavošana uzlabojumu ieviešanai.

Preses relīzes un reklāmraksti

English

A full service marketing, sales promotion and public relations support.

Marketing management outsourcing
Everything you need for a successful marketing strategy creation and implementation – marketing specialist or marketing department work as outsource.
Collectivly setting objectives, starting work and monitoring. Detecting target audience, creating media plan, searching for best channel for communication with clients, evaluation of marketing activities. Marketing specialist training for company needs.
Transfer of Information and works to the company after creating a state marketing department in the company.
Work intensity accordingly to agreement, set hours or days per month.

Customer Relationship Management (CRM management)
Consultancy support for CRM system selection, design logic, daily-use management. Recommendations for CRM system creation / improvement in the company.

Audit, performance assessment and consulting
Marketing and sales department work, processes, strategies and plans, campaigns and employee performance evaluation and advices. Recommendations for performance improvement.
Integration of evaluation system in the compnay to assess further situations and detect weak points.

Strategy
Development of marketing strategies and plans for existing or new company.
Analysis of market situation, consumers, partners and competitors, niche search, SWOT analysis.
Strategy development – segment selection, positioning; products; pricing, sales and communication strategy.
Analysis of the results, development of control system.

Collaborative management of your partners
Co-operation management with advertising, media, PR agencies, printing houses, manufacturers and others, representing your company.
Finding the best solution on the market and represented the company to achieve the most desirable outcome, using the extensive network of contacts. Locating partners, conclusion of contracts, discussion of orders and search for the best solutions.

Brandmanagement
Brand creation for idea (logo, values and communication strategy), to brand change management.

Sales argumentation
Development of new sales argumentation or improvement of an existing one, testing, employee training.

Public Relations
Communication audit for a particular time period, development of communication strategy.
Media relationship management and recommendations, training of customer personnel to communicate with the media, providing media monitoring and analysis.
Professional and social network maintenance (content planning, editing, analysis, communication maintenance), crisis communication – support and solutions in handling crisis situations, etc.

Advertising tests
Evaluation tests for recognition, attitude, noticability and attractiveness. Analysis of results and recommendations for introducing improvements.

Press releases and Advertorials

Russian

Маркетинг с полным спектром услуг, продвижение продаж и поддержка связей с общественностью.

Аутсорсинг управления маркетингом
Все, что необходимо для успешного создания маркетинговой стратегии и реализации – специалист по маркетингу или аутсорсинг маркетингово отдела.
Совместная постановка цели, начала работы и мониторинг. Определение целевой аудитории, разработка медия плана, поиск лучших каналов связи с клиентами, оценка маркетинговых мероприятий. Обучение специалистов маркетинга для нужд компании.Передача работы и информаци путем создания отдела маркетинга в компании.

Интенсивность работы по соглашению, конкретное количество часов или дней в месяц.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM управление)
Поддержка и консультации по выбору системы CRM, логики структуры, управление ежедневного использования. Рекомендации по созданию или усовершенствованию CRM системы в компании.

Аудит, оценка эффективности и консультирование
Консультации и оценка эффективности работы отдела маркетинга и продаж, процессов, стратегий и планов, акций и сотрудников. Рекомендации для повышения исполнения.
Внедрение системы оценки в компании для дальнейшей оценки ситуации и выявления слабых мест.

Стратегия
Разработка маркетинговой стратегии и планов для существующей или новой компании.
Анализ – рыночной ситуации, потребителей, партнеров и анализ конкурентов, поиск ниши, SWOT-анализ.
Разработка стратегии – выбор сегмента, позиционирование; разработка стратегии продуктов, цены, продажи и коммуникации.
Анализ результатов, разработка системы управления.

Совместное управление Вашими партнерами
Управление сотрудничества с рекламными агенствами, медиа и PR агентствами, типографиями, производителями и т.д. представляя Вашу компанию.
Поиск лучших решений на рынке, а также достижение наиболее желаемого результата представленных компаний, используя обширную сеть контактов. Поиск партнеров, заключение контрактов, обсуждение заказов и поиск лучшего решения.

Брендинг
Создание бренда от идей (логотип, стратегия ценностей и коммуникации), до изменения бренд-менеджмента.

Аргументация продаж
Разработка новой аргументации продаж или улучшение существующей, тестирование, обучение персонала.

Общественные отношения
Коммуникационный аудит по определенному периоду времени, разработка стратегии коммуникации.
Управление и советы по связям со СМИ, обучение персонала заказчика, а также обеспечение мониторинга и анализ СМИ.
Содержание профессиональных и социальных сетей (планирования содержания, редактирование, анализ, поддерживание связи), кризисная коммуникация – поддержка и решения в управлении кризисами, и т.д.

Рекламные тесты
Тесты для оценки распознавания, отношения и привлекательности. Анализ результатов и подготовка рекомендаций для внедрения улучшений.

Пресс-релизы и рекламные статьи

Call Us:+371 29285567