DARBS AR KLIENTIEM-WORK WITH CLIENTS-РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

Latvian

Klientu attiecību vadība
Klientu kontaktu vadības procesu audits, izstrāde un kontrole. Nozīmīgo klientu attiecību vadība, viedokļu pētījumi. CRM
Apkalpošanas laika optimizēšana, veicamo darbību analīze un lieku/pārklājošos darbību izslēgšana. Apkalpošanas ātruma noteikšana un aktivitāšu izstrāde mērķu sasniegšanai.
Klientu apmierinātības pētījumi, pētījumu integrēšana klientu apkalpošanas procesā.

Ieteikumi CRM sistēmas ieviešanai/izveidei/nomaiņai uzņēmumā.
Klientu portāls
Klientu apkalpošanas atbalsta sistēmas izstrāde, programmēšana un ieviešana uzņēmumā, IT integrācija.
Uzņēmuma un klientu vajadzību noteikšana, rīcības modelēšana, testēšana un ieviešana uzņēmuma darbībā. Rezultātu analīze, nepieciešamo uzlabojumu iestrāde pēc neilga lietošanas posma un lietotāju atsauksmēm.

Klientu apkalpošanas standarti
Labas prakses vadlīnijas, padomi un novērtēšanas kritēriji vienotā resursā sekmīgam darbam ar klientiem.
Vienotas izpratnes veidošana par kvalitatīvu klientu apkalpošanu, saprotami uzstādījumi, pamatprincipu izskaidrošana, rīcības modeļu izstrāde standarta situācijām un nestandarta situācijām, modeļu testēšana.
Kļūdu noteikšana un labošanas procesa izstrāde.

English

Customer Relationship Management
Customer contact management process auditing, development and control. Important customer relationship management, opinion research. CRM.
Operating time optimization, operations analysis and elimination of unnecessary / overlapping activities. Detecting servicing speed and developing activity to reach goals.
Customer satisfaction studies, research integration into customer service processes.

Recommendations for CRM system integration / establishment / replacement in the company.
Customer portal.
Customer service support system development, programming and integration into enterprise, IT integration.
Identification of company and customer needs, action simulation, testing and integration into company’s activities. Analysis of the results, necessary incorporation of improvements after a short period of use and accordingly to user feedback.

Customer Service Standards
Good practice guidance, advices and evaluation criterias in a single resource for successful work with clients.
Creation of united and shared understanding of quality customer service, understandable settings, explanation of basic principles, development of action models for standard situations and non-standard situations, model testing.
Detection of mistakes and development of correction process.

Russian

Управление взаимоотношениями с клиентами
Аудит процессов управления контактов клиента, разработка и управление. Управление взаимоотношениями с важними клиентами, исследования мнения. CRM.
Оптимизация времени обслуживания, анализ операций и устранение лишних / дублирующих друг друга действий. Определение рабочей скорости и разработка действий для достижения цели.
Исследования удовлетворенности клиентов и интеграция в процессы обслуживания клиентов.

Рекомендации по внедрении / созданим / замены CRM-системы в компании.
Портал для клиентов.
Развитие системы поддержки обслуживания клиентов, программирование и внедрение в компанию, ИТ интеграция.
Идентификация потребностей компании и клиентов, моделирование действий, тестирование и внедрение в деятельность компании. Анализ результатов, включение необходимых улучшений после короткого периода использования, и обратной связи от пользователей.

Стандарты обслуживания клиентов
Принципы эффективной практики, советы и критерии оценки в едином ресурсе для успешной работы с клиентами.
Формирование общего понимания по качеству обслуживания клиентов, понятные установки, объяснение основных принципов, разработка моделей действий для стандартных и нестандартных ситуаций, тестирование моделей.
Обнаружение ошибок и разработка процессов коррекции.

Call Us:+371 29285567