CILVĒKRESURSI-HUMAN RESOURCES-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Latvian

Personālatlase, jaunas komandas komplektēšana vai esošās papildināšana, headhunting.
Atlases kritēriju izstrāde, katra komandas dalībnieka lomas un mērķus noteikšana, kompetences novērtējums noteiktajā jomā. Kandidātu testēšana.
Īss realizācijas termiņš, pateicoties datu bāzei ar iepriekš caurskatītiem un intervētiem profesionāļiem.

Brīvmākslinieki un ārštata darbinieki (frīlenseri) projektu darbiem.
Darba grupu komplektācija terminētiem projektiem, saņemot ārpakalpojumu. Atlases kritēriju izstrāde, ārpakalpojuma sniedzēju novērtēšana, pakalpojuma cenu salīdzināšana.
Pieeja sistēmai – viegla darbu izpildes pārskatāmība, viegla komunikācija ar darbu izpildītājiem.

Ieguvumi, strādājot ar ārštata darbiniekiem:
-Maksā par rezultātu, nevis par patērēto laiku.
-Nav nepieciešams nodrošināt darba vietu birojā.
-Iespēja piesaistīt frīlenseri, neierobežojot sevi teritoriāli.

Apmācības, kursi, semināri
Saliedēšanās, integrēšanās, motivācijas, krīzes situācijas, pārdošanas, klientu apkalpošanas u.c. kursi, semināri un apmācības Jūsu personāla attīstībai. Aktivitāšu novadīšana Jūsu noteiktajā vietā vai pie mums.
Programmas var piemērot uzņēmumam, konkrētu jautājumu risināšanai.

English

Personnel, recruiting new teams or replenishment of existing team, headhunting.
Development of selection criteria, determination of each team member’s role and objectives, assessment of competence in the field covered. Candidates testing.
Possible short implementation period, thanks to the database with pre-screened and interviewed professionals.

Freelancer and external staff for project works.
Gathering a working group for terminated projects, receiving outsourcing services. Development of selection criteria, assessment of external service providers, comparison prices of services.
Access to the system – easy work performance overview, easy communication with work executives.

Benefits working with freelancers:
-Pay for results, not for the time spent.
-There is no need to provide working space in the office.
-Possibility to attract freelancer without limiting yourself territorially.

Training, courses, seminars
Team building, integration, motivational, crisis situations, sales, customer service and other courses, seminars and training for your staff development. Activity taking place at your specific location or at us.
The program can be applied to solve specific company issues.

Russian

Отбор персонала, рекрутинг новых команд или пополнение существующих, Headhunting.
Разработка критерий отбора, определение роли и целей каждого члена команды, оценка компетентности в определённой области. Тестирование кандидатов.
Короткий период внедрения, благодаря базе данных с предварительно отобранных и проинтервьюированных профессионалов.

Фрилансеры и внешний персонал для проектных работ.
Создание рабочей группы для проектов со сроками, аутсорсинг. Разработка критерий отбора, оценка поставщиков услуг, сравнение цен.
Доступ к системе – удобный и простой обзор выполненых работ, удобное общения с исполнителями.

Преимущества работы с фрилансерами:
-Оплата за результат, а не за потраченое время.
-Нет необходимости обеспечивать рабочее место в офисе.
-Возможность привлечь фрилансера без ограничения себя территориально.

Обучение, курсы, семинары
Курсы, семинары и обучение вашего персонала по развитию, сплочению, интеграции, мотивации, кризисным ситуациям, продажи, обслуживание клиентов и т.д. Деятельность проводиться на определенном месте у Вас или у нас.
Программу можно коректировать для решения конкретных вопросов компании.

Call Us:+371 29285567